FAQ

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen van Musical-Lab.  

 Inschrijven

Aanmelding is mogelijk via het inschrijfformulier (reguliere lesgroep) Wanneer wij de inschrijving ontvangen hebben, bevestigen wij dit zo spoedig mogelijk per e-mail. Bij plaatsing verbindt de lesgeldplichtige zich voor het gehele lesblok.  

 1. Continuering van de lessen

Voor elk volgend cursusjaar dient steeds opnieuw te worden ingeschreven. Hierover ontvangen de bestaande cursisten tijdig bericht.

 1. Het plaatsen en roosteren van de cursisten

Vanaf medio juni wordt gestart met het (her)plaatsen van de cursisten. Cursisten die al les hadden, worden met voorrang geplaatst, mits zij zich vóór 15 juni hebben heringeschreven. Daarna vindt, op volgorde van inschrijvingsdatum, de inschrijving van nieuwe cursisten plaats. Geplaatste cursisten ontvangen een plaatsingsbevestiging. Indien een cursist, om welke reden dan ook, niet geplaatst kan worden, wordt de cursist op een wachtlijst gezet.

Bij de eerstkomende gelegenheid wordt de cursist dan bij voorrang geplaatst.

 1. Start van de lessen

Het cursusjaar 2020-2021 van Musical-Lab is in 3 blokken verdeeld. Men kan zich inschrijven voor:

 • Alleen lesblok 1 – startdatum: 14 september 2020
 • Gehele cursusjaar – startdatum: 14 september 2020
 • Alleen lesblok 2 & 3 – startdatum: 4 januari 2021

 

 1. Tarieven

Vanwege landelijke wetgeving is Musical-Lab verplicht op de lessen aan cursisten van 21 jaar en ouder BTW te heffen. De leeftijd bij aanvang van de lessen is hierbij bepalend voor de berekening van het lesgeldtarief.

Voor cursustarieven zie tarieven

 1. Wijze van betaling

De lesgeld plichtige ontvangt na aanvang van het lesblok een factuur. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

 1. In het geval dat een cursist niet alle lessen van een lesblok waarvoor is ingeschreven kan volgen (bijvoorbeeld wegens ziekte, verhuizing, veranderde werkkring), kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie of vermindering van lesgeld.

Wanneer een cursist in de loop van een lesblok de lessen staakt, blijft de betalingsverplichting bestaan voor het volledig bedrag van het lesblok / de lesblokken. Zulks is ook het geval wanneer nog niet alle betalingstermijnen zijn voldaan.

 1. Corona & Seizoen 2020-2021

 

Begin maart werd heel Nederland op zijn kop gezet door het virus. Hoe het volgend seizoen gaat verlopen? Niemand weet het 100 % zeker. Om hierop in te kunnen spelen,  werken we in 3 lesblokken van 11 lessen/repetities. Elk blok wordt afgesloten met een klein of groot optreden, in of buiten het theater.

Blijkt Corona weer roet in het eten te gooien, dan schrappen we het 3e lesblok. Wat ons speelruimte geeft om met het 2e lesblok te gaan schuiven. Men betaald per lesblok; dus u betaalt nooit te veel.

 

 1. Betalingsachterstand  

Bij betalingsachterstand behoudt Musical-Lab zich het recht voor de lessen niet langer te continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald.

 1. Privacy persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u dat Musical-Lab uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand. Musial-Lab gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten. Musical-Lab verstrekt uw gegevens niet aan derden met uitzondering van hetgeen is bepaald onder punt 10. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren (vb naam lesgeld plichtige en/of adresgegevens).  Voor meer informatie download de privacy verklaring 

 1. Gebruik van beeld- en geluidmateriaal

Musical-Lab behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u ons daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen.

 1. Leermiddelen

Leermiddelen komen voor rekening van de cursist. Scripts e.d. krijgt u digitaal toegestuurd. 

 1. Aansprakelijkheid

Musical-Lab kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van gebruikers in of nabij alle repetitieruimtes en podia waar Musical-Lab gebruik van maakt.

 

 

Contact

Stichting Musical-lab
Correspondentieadres:
Van Tetterodestraat 53
5012JB, Tilburg

IBAN: NL 67 RABO 0360 6515 42

06-46367748
info@musical-lab.nl